Geotkaniny WIGEOL®

Geotkaniny produkowane przez Wigolen, występujące na rynku pod wspólną nazwą WIGEOL®, to produkty o różnorodnej gamie parametrów, oferujące szeroką gamę doskonałych rozwiązań dla drogownictwa i budownictwa inżynieryjnego.

Funkcje

Podstawowe funkcje, jakie mogą pełnić geotkaniny Wigeol® to:

 • Zbrojenie (R) - polepszenie właściwości mechanicznych gruntu, wzmocnienie warstw nośnych, a tym samym możliwość przenoszenia większych obciążeń. Zwiększenie stabilizacji gruntów o niskiej nośności, stabilizacja konstrukcji i skarp na słabych podłożach.
 • Separacja (Rozdzielanie) (S) - zapobieganie mieszaniu się sąsiadujących ze sobą różnych warstw podłoża (pomiędzy gruntem drobnoziarnistym ilastym, gliniastym, pyłowym, a warstwą piasku, pospółki, kruszywa)
 • Filtracja (F) - zapobieganie przenikaniu gruntu przy jednoczesnym zachowaniu przepływu cieczy przez wyrób
 • Drenaż (D) - zdolność do transportowania cieczy w płaszczyźnie wyrobu
 • Ochrona - zabezpieczenie lub ograniczenie przed lokalnym zniszczeniem danego elementu.

Każda z powyższych funkcji wymaga od wyrobu spełniania różnych wymogów. Wszechstronność i różnorodność tkanin Wigeol sprawia, że mogą one pełnić następujące funkcje: F; R; F+R; F+S; R+S; F+R+S; D. Funkcja separacji zawsze występuje w połączeniu z inną.

Korzyści

 • zmniejszenie zapotrzebowania na kosztowne kruszywa
 • szybszy postęp prac budowlanych (krótsze okresy konsolidacyjne)
 • ograniczenie mieszania warstw konstrukcyjnych z sąsiednimi warstwami podłoża
 • możliwość budowy na bardzo słabych gruntach
 • możliwość wykorzystania materiałów nasypowych występujących lokalnie
 • wydłużenie okresu eksploatacji
 • zwiększenie estetyczności budowli
 • łatwiejsza i mniej kosztowna likwidacja dróg tymczasowych

Zastosowanie

 • przy budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu
 • przy budowie dróg miejskich, wiejskich i tymczasowych na trudnych terenach gruntowych
 • do wzmacniania podbudowy poboczy dróg
 • przy budowie podtorza linii tramwajowych i kolejowych
 • do zbrojenia nasypów i skarp na słabych gruntach
 • przy budowie pasów startowych, lotnisk
 • przy budowie parkingów, placów składowych, chodników
 • przy budowie obiektów sportowych, boisk, kortów
 • w zbrojeniu korpusów zapór ziemnych i konstrukcji oporowych
 • do stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną
 • w konstrukcji systemów drenażowych

Zalety

 • odporne na promieniowanie UV
 • nie ulegają rozkładowi w środowisku gruntowo-wodnym
 • nie są toksyczne - nie stanowią zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
 • zachowują swoje właściwości w temperaturach ujemnych
 • są odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne
 • są odporne na czynniki chemiczne i biologiczne
 • są elastyczne, szerokie i łatwe w montażu, dostarczane w poręcznych rulonach

Pozwalają rozwiązywać złożone problemy geotechniczne oraz uzyskiwać znaczne oszczędności, w porównaniu z wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Cieszą się dużym uznaniem wśród inżynierów, projektantów i wykonawców. Wraz z geowłókninami oraz geomembranami, produkowanymi w pozostałych zakładach grupy Foliarex, stanowią szeroki asortyment najwyższej jakości innowacyjnych produktów dla geotechniki. Tkaniny WIGEOL® posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0028/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, stwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zawartych w normach zharmonizowanych:
PN-EN 13249:2002/A1:2006; PN-EN 13250:2002/A1:2006; PN-EN 13251:2002/A1:2006;
PN-EN 13252:2002/A1:2006; PN-EN13253:2002/A1:2006.
Mogą być znakowane znakiem CE